ผังขั้นตอนยืนยันข้อมูล อสม. ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการฯ ปีงบประมาณ 2560

ผังขั้นตอนยืนยันข้อมูล อสม.
ที่มีคุณสมบัติได้รับค่าป่วยการฯ ปีงบประมาณ 2560 ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน www.Thaiphc.net

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2559