โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรโควตา อสม. จึงขอความร่วมมือ จนท.สช. ทุกจังหวัด...

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560
         โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรโควตา อสม. จึงขอความร่วมมือ จนท.สช. ทุกจังหวัดดังนี้

          1.ตรวจสอบฐานข้อมูล รายชื่อ อสม. ที่เพิ่มปฏิบัติงานจริงและได้รับสิทธิ์ค่าป่วยการปี 2559 ให้ถูกต้อง
             ตามระเบียบฯ
          2.ระงับการบันทึกข้อมูล อสม.ใหม่ ไว้ชั่วคราว
          ทั้งนี้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จะจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ดังนั้นเดือนแรกอาจมีความจำเป็นต้องชะลอ
การจ่ายค่าป่วยการฯ ออกไปก่อน หากผลการประชุมได้แนวทางฯ ที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


โพสต์เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559