การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ
                     2. แนวทางปฎิบัติอุดหนุนทั่วไปฯ
                     3. แบบรายงานผลฯ

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 3 ตุลาคม 2559