รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 9จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ชัยภูมิ 24,247 1,724 1,727 100.17 1,724 1,725 100.06 124 0 0.00 5,172 4,421 85.48
นครราชสีมา 52,652 4,002 4,078 101.90 4,002 4,011 100.22 191 0 0.00 12,006 14,446 120.32
บุรีรัมย์ 27,834 2,715 2,845 104.79 2,715 3,074 113.22 1,888 0 0.00 8,145 17,846 219.10
สุรินทร์ 24,587 2,263 2,398 105.97 2,263 2,492 110.12 667 0 0.00 6,789 35,596 524.32
รวม 129,320 10,704 11,048 103.21 10,704 11,302 105.59 2,870 0 0.00 32,112 72,309 225.18