รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 8จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
นครพนม 13,364 1,203 1,215 101.00 1,203 1,197 99.50 512 0 0.00 3,609 4,623 128.10
บึงกาฬ 7,861 658 757 115.05 658 782 118.84 42 0 0.00 1,974 7,180 363.73
เลย 13,775 979 987 100.82 979 930 94.99 169 0 0.00 2,937 12,047 410.18
สกลนคร 22,948 1,621 1,629 100.49 1,621 1,748 107.83 296 0 0.00 4,863 30,962 636.69
หนองคาย 10,387 732 732 100.00 732 724 98.91 251 0 0.00 2,196 2,442 111.20
หนองบัวลำภู 9,797 732 736 100.55 732 733 100.14 121 0 0.00 2,196 5,814 264.75
อุดรธานี 28,035 2,011 2,040 101.44 2,011 2,038 101.34 156 0 0.00 6,033 6,110 101.28
รวม 106,167 7,936 8,096 102.02 7,936 8,152 102.72 1,547 0 0.00 23,808 69,178 290.57