รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 7จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 18,416 1,690 1,745 103.25 1,690 1,853 109.64 397 0 0.00 5,070 22,939 452.45
ขอนแก่น 33,355 2,485 2,740 110.26 2,485 2,894 116.46 256 0 0.00 7,455 8,805 118.11
มหาสารคาม 19,387 2,073 2,094 101.01 2,073 2,087 100.68 332 0 0.00 6,219 3,655 58.77
ร้อยเอ็ด 33,640 2,608 2,792 107.06 2,608 2,772 106.29 307 0 0.00 7,824 10,602 135.51
รวม 104,798 8,856 9,371 105.82 8,856 9,606 108.47 1,292 0 0.00 26,568 46,001 173.14