รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 6จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
จันทบุรี 9,103 779 782 100.39 779 782 100.39 16 0 0.00 2,337 201 8.60
ฉะเชิงเทรา 10,298 951 958 100.74 951 955 100.42 61 0 0.00 2,853 3,299 115.63
ชลบุรี 13,596 732 811 110.79 732 729 99.59 173 0 0.00 2,196 329 14.98
ตราด 4,356 278 274 98.56 278 274 98.56 0 0 0.00 834 12 1.44
ปราจีนบุรี 8,755 755 755 100.00 755 423 56.03 90 0 0.00 2,265 5,422 239.38
ระยอง 9,835 470 546 116.17 470 577 122.77 554 0 0.00 1,410 1,689 119.79
สมุทรปราการ 8,111 425 425 100.00 425 425 100.00 64 0 0.00 1,275 1,274 99.92
สระแก้ว 8,809 779 789 101.28 779 762 97.82 271 0 0.00 2,337 5,293 226.49
รวม 72,863 5,169 5,340 103.31 5,169 4,927 95.32 1,229 0 0.00 15,507 17,519 112.97