รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 5จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
กาญจนบุรี 14,200 1,023 1,058 103.42 1,023 372 36.36 147 0 0.00 3,069 1,678 54.68
นครปฐม 10,360 992 1,015 102.32 992 1,015 102.32 59 0 0.00 2,976 477 16.03
ประจวบคีรีขันธ์ 7,200 464 465 100.22 464 465 100.22 81 0 0.00 1,392 1,433 102.95
เพชรบุรี 7,835 744 744 100.00 744 746 100.27 93 0 0.00 2,232 2,324 104.12
ราชบุรี 12,329 1,042 1,075 103.17 1,042 1,059 101.63 136 0 0.00 3,126 1,442 46.13
สมุทรสงคราม 2,236 303 311 102.64 303 299 98.68 39 0 0.00 909 825 90.76
สมุทรสาคร 3,642 309 319 103.24 309 311 100.65 24 0 0.00 927 2,348 253.29
สุพรรณบุรี 15,137 1,075 1,087 101.12 1,075 1,111 103.35 328 0 0.00 3,225 23,618 732.34
รวม 72,939 5,952 6,074 102.05 5,952 5,378 90.36 907 0 0.00 17,856 34,145 191.22