รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 4จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
นครนายก 3,959 435 435 100.00 435 435 100.00 41 0 0.00 1,305 1,305 100.00
นนทบุรี 8,117 351 351 100.00 351 349 99.43 76 0 0.00 1,053 2,190 207.98
ปทุมธานี 9,316 527 607 115.18 527 606 114.99 70 0 0.00 1,581 4,241 268.25
พระนครศรีอยุธยา 11,556 1,548 1,556 100.52 1,548 1,561 100.84 211 0 0.00 4,644 8,391 180.68
ลพบุรี 12,022 1,204 1,205 100.08 1,204 1,205 100.08 160 0 0.00 3,612 4,522 125.19
สระบุรี 10,012 1,037 1,077 103.86 1,037 1,072 103.38 114 0 0.00 3,111 1,902 61.14
สิงห์บุรี 4,591 388 389 100.26 388 345 88.92 43 0 0.00 1,164 264 22.68
อ่างทอง 5,248 547 550 100.55 547 550 100.55 79 0 0.00 1,641 1,510 92.02
รวม 64,821 6,037 6,170 102.20 6,037 6,123 101.42 794 0 0.00 18,111 24,325 134.31