รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 3จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
กำแพงเพชร 11,874 1,020 1,129 110.69 1,020 1,107 108.53 107 0 0.00 3,060 3,122 102.03
ชัยนาท 9,600 538 546 101.49 538 537 99.81 69 0 0.00 1,614 4,015 248.76
นครสวรรค์ 18,567 1,529 1,625 106.28 1,529 1,669 109.16 451 0 0.00 4,587 14,170 308.92
พิจิตร 13,354 948 995 104.96 948 770 81.22 31 0 0.00 2,844 4,299 151.16
อุทัยธานี 6,745 685 695 101.46 685 692 101.02 413 0 0.00 2,055 6,182 300.83
รวม 60,140 4,720 4,990 105.72 4,720 4,775 101.17 1,071 0 0.00 14,160 31,788 224.49