รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 2จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ตาก 12,005 599 616 102.84 599 625 104.34 201 0 0.00 1,797 2,797 155.65
พิษณุโลก 17,487 1,117 1,132 101.34 1,117 1,241 111.10 202 0 0.00 3,351 2,803 83.65
เพชรบูรณ์ 17,675 1,534 1,544 100.65 1,534 1,491 97.20 313 0 0.00 4,602 4,496 97.70
สุโขทัย 12,835 899 905 100.67 899 896 99.67 413 0 0.00 2,697 4,583 169.93
อุตรดิตถ์ 10,723 654 767 117.28 654 707 108.10 179 0 0.00 1,962 6,085 310.14
รวม 70,725 4,803 4,964 103.35 4,803 4,960 103.27 1,308 0 0.00 14,409 20,764 144.10