รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 11จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
กระบี่ 7,477 417 439 105.28 417 432 103.60 31 0 0.00 1,245 930 74.70
ชุมพร 11,431 793 825 104.04 793 886 111.73 327 0 0.00 2,379 9,453 397.35
นครศรีธรรมราช 27,227 1,656 1,851 111.78 1,656 1,791 108.15 214 0 0.00 4,968 2,312 46.54
พังงา 5,239 340 340 100.00 340 289 85.00 35 0 0.00 1,026 1,484 144.64
ภูเก็ต 2,203 110 152 138.18 110 128 116.36 39 0 0.00 330 23 6.97
ระนอง 2,943 190 201 105.79 190 171 90.00 1 0 0.00 570 280 49.12
สุราษฎร์ธานี 19,124 1,146 1,197 104.45 1,146 670 58.46 109 0 0.00 3,438 987 28.71
รวม 75,644 4,652 5,005 107.59 4,652 4,367 93.87 756 0 0.00 13,956 15,469 110.84