รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 10จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
มุกดาหาร 6,768 561 572 101.96 561 568 101.25 121 0 0.00 1,683 2,776 164.94
ยโสธร 10,747 944 958 101.48 944 948 100.42 386 0 0.00 2,832 5,207 183.86
ศรีสะเกษ 27,209 2,807 2,833 100.93 2,807 2,831 100.86 277 0 0.00 8,421 42,984 510.44
อำนาจเจริญ 7,249 647 651 100.62 647 654 101.08 294 0 0.00 1,941 1,526 78.62
อุบลราชธานี 34,681 2,884 2,910 100.90 2,884 2,740 95.01 583 0 0.00 8,652 26,300 303.98
รวม 86,654 7,843 7,924 101.03 7,843 7,741 98.70 1,661 0 0.00 23,529 78,793 334.88