รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน

เขตสุขภาพที่ 1จังหวัด จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เชียงราย 24,959 1,871 2,288 122.29 1,871 1,955 104.49 229 0 0.00 5,613 5,797 103.28
เชียงใหม่ 34,721 2,203 2,211 100.36 2,203 2,152 97.68 56 0 0.00 6,609 962 14.56
น่าน 11,430 953 967 101.47 953 967 101.47 104 0 0.00 2,859 86 3.01
พะเยา 15,021 859 888 103.38 859 885 103.03 96 0 0.00 2,577 6,763 262.44
แพร่ 12,122 755 759 100.53 755 759 100.53 127 0 0.00 2,265 2,570 113.47
แม่ฮ่องสอน 4,419 442 451 102.04 442 456 103.17 7 0 0.00 1,326 50 3.77
ลำปาง 18,847 1,034 1,045 101.06 1,034 1,045 101.06 95 0 0.00 3,102 3,418 110.19
ลำพูน 10,880 616 656 106.49 616 648 105.19 107 0 0.00 1,848 1,902 102.92
รวม 132,399 8,733 9,265 106.09 8,733 8,867 101.53 821 0 0.00 26,199 21,548 82.25