อำเภอ จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตรร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
คำชะอี 1,035 88 90 102.27 88 90 102.27 9 0 0.00 0 0 0.00
ดงหลวง 646 65 68 104.62 65 65 100.00 6 0 0.00 0 0 0.00
ดอนตาล 935 63 63 100.00 63 60 95.24 0 0 0.00 0 0 0.00
นิคมคำสร้อย 863 79 79 100.00 79 81 102.53 7 0 0.00 0 0 0.00
เมืองมุกดาหาร 2,542 183 183 100.00 183 183 100.00 81 0 0.00 2,776 4,955 178.49
หนองสูง 497 44 46 104.55 44 46 104.55 12 0 0.00 0 0 0.00
หว้านใหญ่ 449 43 43 100.00 43 43 100.00 6 0 0.00 0 0 0.00
รวม 6,967 565 572 101.24 565 568 100.53 121 0 0.00 2,776 4,955 178.49