อำเภอ จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตรร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ชานุมาน 665 62 62 100.00 62 62 100.00 0 0 0.00 186 186 100.00
ปทุมราชวงศา 965 73 73 100.00 73 73 100.00 73 0 0.00 219 219 100.00
พนา 604 56 56 100.00 56 56 100.00 21 0 0.00 168 168 100.00
เมืองอำนาจเจริญ 2,411 234 234 100.00 234 264 112.82 101 0 0.00 675 675 100.00
ลืออำนาจ 866 79 79 100.00 79 79 100.00 79 0 0.00 237 237 100.00
เสนางคนิคม 806 58 58 100.00 58 58 100.00 10 0 0.00 212 212 100.00
หัวตะพาน 1,007 87 89 102.30 87 93 106.90 47 0 0.00 296 289 97.64
รวม 7,324 649 651 100.31 649 685 105.55 331 0 0.00 1,993 1,986 100.00