อำเภอ จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตรร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
กุดชุม 1,313 127 129 101.57 127 127 100.00 36 0 0.00 2,294 2,338 101.92
ค้อวัง 518 45 45 100.00 45 44 97.78 44 0 0.00 334 331 99.10
คำเขื่อนแก้ว 1,254 125 125 100.00 125 124 99.20 83 0 0.00 1,176 2,672 227.21
ทรายมูล 619 54 54 100.00 54 54 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไทยเจริญ 599 48 48 100.00 48 48 100.00 0 0 0.00 151 141 93.38
ป่าติ้ว 700 57 59 103.51 57 58 101.75 59 0 0.00 671 660 98.36
มหาชนะชัย 1,092 103 103 100.00 103 103 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมืองยโสธร 2,821 253 255 100.79 253 254 100.40 125 0 0.00 412 383 92.96
เลิงนกทา 1,800 142 147 103.52 142 147 103.52 40 0 0.00 1,799 1,042 57.92
รวม 10,716 954 965 101.15 954 959 100.52 387 0 0.00 6,837 7,567 129.52