รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 8,733 9,494 108.71 8,733 9,109 104.31 1,236 0 0.00 40,332 37,039 91.84
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 4,803 5,049 105.12 4,803 4,855 101.08 1,380 0 0.00 23,755 22,047 92.81
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 4,720 5,132 108.73 4,720 5,081 107.65 1,192 0 0.00 38,521 33,907 88.02
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 6,037 6,488 107.47 6,037 6,688 110.78 1,109 0 0.00 41,938 38,977 92.94
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 5,952 6,132 103.02 5,952 6,109 102.64 839 0 0.00 21,299 20,448 96.00
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 5,169 5,328 103.08 5,169 5,235 101.28 1,654 0 0.00 32,413 28,004 86.40
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 8,856 9,214 104.04 8,856 9,287 104.87 1,301 0 0.00 30,677 30,494 99.40
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 7,936 8,277 104.30 7,936 8,260 104.08 1,244 0 0.00 50,010 45,705 91.39
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 10,704 11,141 104.08 10,704 11,260 105.19 1,085 0 0.00 81,756 76,589 93.68
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 7,843 8,073 102.93 7,843 8,086 103.10 1,454 0 0.00 37,568 35,788 95.26
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 4,652 5,315 114.25 4,652 5,183 111.41 1,203 0 0.00 37,721 33,950 90.00
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 4,595 5,265 114.58 4,595 5,374 116.95 818 0 0.00 55,282 51,384 92.95
รวม 1,039,729 80,000 84,908 106.14 80,000 84,527 105.66 14,516 0 0.00 491,272 454,332 92.42