รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 8,733 9,242 105.83 8,733 8,616 98.66 804 0 0.00 26,199 19,747 75.37
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 4,803 4,835 100.67 4,803 4,771 99.33 1,131 0 0.00 14,409 16,033 111.27
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 4,720 4,949 104.85 4,720 4,710 99.79 1,049 0 0.00 14,160 31,101 219.64
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 6,037 6,171 102.22 6,037 6,123 101.42 797 0 0.00 18,111 23,915 132.05
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 5,952 6,060 101.81 5,952 5,202 87.40 900 0 0.00 17,856 28,101 157.38
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 5,169 5,370 103.89 5,169 4,924 95.26 1,239 0 0.00 15,507 14,384 92.76
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 8,856 9,436 106.55 8,856 9,684 109.35 1,385 0 0.00 26,568 40,255 151.52
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 7,936 8,084 101.86 7,936 8,141 102.58 1,394 0 0.00 23,808 67,809 284.82
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 10,704 10,938 102.19 10,704 11,080 103.51 2,746 0 0.00 32,112 65,686 204.55
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 7,843 7,921 100.99 7,843 7,737 98.65 1,658 0 0.00 23,529 78,768 334.77
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 4,652 4,916 105.67 4,652 4,256 91.49 723 0 0.00 13,956 14,547 104.23
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 4,595 4,500 97.93 4,595 3,792 82.52 844 0 0.00 13,785 21,170 153.57
รวม 1,039,729 80,000 82,422 103.03 80,000 79,036 98.80 14,671 0 0.00 240,000 421,516 176.98