รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 8,733 9,486 108.62 8,733 9,101 104.21 1,228 0 0.00 39,999 36,717 91.79
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 4,803 5,014 104.39 4,803 4,820 100.35 1,329 0 0.00 23,546 21,865 92.86
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 4,720 5,133 108.75 4,720 5,081 107.65 1,192 0 0.00 38,524 33,910 88.02
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 6,037 6,445 106.76 6,037 6,645 110.07 1,108 0 0.00 41,934 38,973 92.94
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 5,952 6,137 103.11 5,952 6,114 102.72 844 0 0.00 21,308 20,457 96.01
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 5,169 5,325 103.02 5,169 5,233 101.24 1,653 0 0.00 32,369 27,956 86.37
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 8,856 9,130 103.09 8,856 9,205 103.94 1,266 0 0.00 30,423 30,019 98.67
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 7,936 8,265 104.15 7,936 8,249 103.94 1,232 0 0.00 49,833 45,520 91.35
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 10,704 11,140 104.07 10,704 11,260 105.19 1,085 0 0.00 81,756 76,589 93.68
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 7,843 8,054 102.69 7,843 8,067 102.86 1,453 0 0.00 37,568 35,788 95.26
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 4,652 5,327 114.51 4,652 5,200 111.78 1,228 0 0.00 37,765 33,948 89.89
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 4,595 5,261 114.49 4,595 5,365 116.76 818 0 0.00 55,277 51,379 92.95
รวม 1,039,729 80,000 84,717 105.90 80,000 84,340 105.43 14,437 0 0.00 490,302 453,121 92.35