รายงานการบันทึกข้อมูล อสม.หมอประจำบ้าน


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน
(80,000 คน)
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดอสม.
(ร้อยละ 70)
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
(10,000 คน)
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(ร้อยละ 70)
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 8,733 8,947 102.45 8,733 8,763 100.34 1,175 0 0.00 26,199 26,190 99.97
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 4,803 4,880 101.60 4,803 4,792 99.77 1,325 0 0.00 14,409 21,605 149.94
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 4,720 5,020 106.36 4,720 4,853 102.82 1,074 0 0.00 14,160 30,098 212.56
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 6,037 6,268 103.83 6,037 6,316 104.62 929 0 0.00 18,111 30,882 170.52
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 5,952 6,100 102.49 5,952 6,071 102.00 702 0 0.00 17,856 39,249 219.81
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 5,169 5,326 103.04 5,169 5,234 101.26 1,737 0 0.00 15,507 26,059 168.05
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 8,856 9,109 102.86 8,856 8,987 101.48 1,356 0 0.00 26,568 30,847 116.11
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 7,936 8,096 102.02 7,936 8,080 101.81 1,249 0 0.00 23,808 61,778 259.48
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 10,704 11,177 104.42 10,704 11,424 106.73 1,229 0 0.00 32,112 72,613 226.12
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 7,843 7,940 101.24 7,843 7,954 101.42 1,438 0 0.00 23,529 35,097 149.16
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 4,652 5,160 110.92 4,652 4,957 106.56 948 0 0.00 13,956 28,716 205.76
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 4,595 4,982 108.42 4,595 4,858 105.72 840 0 0.00 13,785 48,428 351.31
รวม 1,039,729 80,000 83,005 103.76 80,000 82,289 102.86 14,003 0 0.00 240,000 451,562 178.21