คู่มือการใช้งาน Thaiphc 2563

1. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ประธานชมรม อสม
2. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล อสม. หมอประจำบ้าน
3 โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
4. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด หลังการบำบัดรักษา (ระบบสมัครใจ)
5. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล อสม. 4
6. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ฌกส.อสม.
7. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563