คู่มือการใช้งาน Thaiphc 2561

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกอบด้วย

1. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคลของ อสม.
2. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลนักจัดการฯ และ อสม.4.0
3. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
4. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ อสม. เชิงรุก
5. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล อสม. ดีเด่น
6. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
7. โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลองค์กรอสม. ลดเสี่ยง ลดโรค

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2561