รายงาน อสม. - คู่มือการกรอกข้อมูล อสม.

----------------------( 31 พฤษภาคม 2553 )
รายงานสรุปฐานข้อมูล อสม. ปี 2553  (ในเว็บไซต์) จำแนกตามจังหวัด    

 

คำสั่งไฟล์ Excel วิเคราะห์ อายุ อาชีพ

-------------- 26 มีนาคม 2553

     Download  รายงานสรุปฐานข้อมูล อสม. ในระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553

                       เพิ่มรายละเอียด ระดับการศึกษา และ อาชีพ ของอสม.
 
-  download  รายชื่อ อสม. จบระดับปริญญาเอก ( 48 คน )
-  download  รายชื่อ อสม. จบระดับปริญญาโท ( 244 คน)
- download  รายชื่อ อสม. จบระดับปริญญาตรี ( 10,639 คน )

 

-------- 25 ธันวาคม 2552

     Download  รายงานสรุปฐานข้อมูล อสม. ในระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553

 

 

 

-------------------------------
Download รายงานการประเมินศักยภาพ อสม.  ปี 2551

    คำนำ

    บทคัดย่อ

    บทที่ 1 : แนวโน้มลักษณะทางประชากรของ อสม.ในอนาคต

    บทที่ 2 : การประเมินศักพภาพอสม. กับบทบาท ที่กำลังเปลี่ยนแปลง


โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2556