เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด สมัครเป็นสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 134,484 3773 2.81 6,589 4.90
เขตสุขภาพที่ 2 70,807 9967 14.08 8,495 12.00
เขตสุขภาพที่ 3 62,397 2402 3.85 5,049 8.09
เขตสุขภาพที่ 4 65,589 1347 2.05 2,903 4.43
เขตสุขภาพที่ 5 73,308 2632 3.59 5,295 7.22
เขตสุขภาพที่ 6 72,381 5703 7.88 4,738 6.55
เขตสุขภาพที่ 7 107,189 17272 16.11 37,459 34.95
เขตสุขภาพที่ 8 108,532 17449 16.08 15,657 14.43
เขตสุขภาพที่ 9 135,356 1644 1.21 3,382 2.50
เขตสุขภาพที่ 10 88,567 1421 1.60 2,822 3.19
เขตสุขภาพที่ 11 75,822 4189 5.52 6,497 8.57
เขตสุขภาพที่ 12 64,597 1828 2.83 4,634 7.17
รวม 1,059,029 69,627 6.57 103,520 9.77