เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด สมัครเป็นสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 133,759 20392 15.25 113,367 84.75
เขตสุขภาพที่ 2 73,012 23621 32.35 49,391 67.65
เขตสุขภาพที่ 3 62,278 12727 20.44 49,551 79.56
เขตสุขภาพที่ 4 66,273 12119 18.29 54,154 81.71
เขตสุขภาพที่ 5 75,995 12544 16.51 63,451 83.49
เขตสุขภาพที่ 6 73,412 23312 31.76 50,100 68.24
เขตสุขภาพที่ 7 108,213 40253 37.20 67,960 62.80
เขตสุขภาพที่ 8 108,672 36863 33.92 71,809 66.08
เขตสุขภาพที่ 9 133,965 13677 10.21 120,288 89.79
เขตสุขภาพที่ 10 87,767 9366 10.67 78,401 89.33
เขตสุขภาพที่ 11 79,793 17503 21.94 62,290 78.06
เขตสุขภาพที่ 12 66,049 16289 24.66 49,760 75.34
รวม 1,069,188 238,666 22.32 830,522 77.68