เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด สมัครเป็นสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 133,927 16209 12.10 117,718 87.90
เขตสุขภาพที่ 2 72,809 20565 28.25 52,244 71.75
เขตสุขภาพที่ 3 62,221 10423 16.75 51,798 83.25
เขตสุขภาพที่ 4 66,229 8780 13.26 57,449 86.74
เขตสุขภาพที่ 5 75,796 10176 13.43 65,620 86.57
เขตสุขภาพที่ 6 73,266 20857 28.47 52,409 71.53
เขตสุขภาพที่ 7 108,158 36545 33.79 71,613 66.21
เขตสุขภาพที่ 8 108,763 30428 27.98 78,335 72.02
เขตสุขภาพที่ 9 134,368 12554 9.34 121,814 90.66
เขตสุขภาพที่ 10 87,936 7014 7.98 80,922 92.02
เขตสุขภาพที่ 11 78,929 15884 20.12 63,045 79.88
เขตสุขภาพที่ 12 66,047 7398 11.20 58,649 88.80
รวม 1,068,449 196,833 18.42 871,616 81.58