เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด สมัครเป็นสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 134,095 7978 5.95 12,501 9.32
เขตสุขภาพที่ 2 70,975 16443 23.17 12,355 17.41
เขตสุขภาพที่ 3 62,504 5810 9.30 8,920 14.27
เขตสุขภาพที่ 4 65,584 3961 6.04 4,222 6.44
เขตสุขภาพที่ 5 73,282 4863 6.64 10,051 13.72
เขตสุขภาพที่ 6 72,388 12463 17.22 11,491 15.87
เขตสุขภาพที่ 7 107,033 24281 22.69 35,969 33.61
เขตสุขภาพที่ 8 108,833 20648 18.97 16,924 15.55
เขตสุขภาพที่ 9 135,295 7128 5.27 9,644 7.13
เขตสุขภาพที่ 10 88,209 4427 5.02 5,951 6.75
เขตสุขภาพที่ 11 75,824 8504 11.22 11,010 14.52
เขตสุขภาพที่ 12 64,552 4482 6.94 5,646 8.75
รวม 1,058,574 120,988 11.43 144,684 13.67