เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด สมัครเป็นสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 133,747 21339 15.95 112,408 84.05
เขตสุขภาพที่ 2 73,184 24517 33.50 48,667 66.50
เขตสุขภาพที่ 3 61,730 15359 24.88 46,371 75.12
เขตสุขภาพที่ 4 65,961 13896 21.07 52,065 78.93
เขตสุขภาพที่ 5 76,471 14654 19.16 61,817 80.84
เขตสุขภาพที่ 6 73,760 25753 34.91 48,007 65.09
เขตสุขภาพที่ 7 108,183 42743 39.51 65,440 60.49
เขตสุขภาพที่ 8 108,433 40589 37.43 67,844 62.57
เขตสุขภาพที่ 9 133,612 15118 11.31 118,494 88.69
เขตสุขภาพที่ 10 87,847 10480 11.93 77,367 88.07
เขตสุขภาพที่ 11 79,714 18383 23.06 61,331 76.94
เขตสุขภาพที่ 12 66,167 16988 25.67 49,179 74.33
รวม 1,068,809 259,819 24.31 808,990 75.69