รายงานข้อมูลบทบาท อสม.พากลุ่มเป้าหมาย 608 ฉีดวัคซีนโควิด 19 และแยกกักรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล

จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
เคาะ
ประตูบ้าน

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม) ร่วมกับทีม 3 หมอ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 (สะสม) เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (สะสม) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม)
60 ปีขึ้นไป 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งหมด ผลงาน ร้อยละ แยกกักรักษาตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกกักรักษาตัวที่บ้าน ( Home Isolation) เดินทางมาจากต่างประเทศ (คน) เดินทางมาจากกรุงเทพ/ปริมณฑล/4 จังหวัดชายแดนภาคใต้(คน) ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง(คน) อยู่ในระยะติดตาม (ยังไม่ครบ 14 วัน)(คน) ติดตามครบ 14 วัน(คน) มีอาการสำคัญและส่งต่อเจ้าหน้าที่(คน)
ทั้งหมด(คน) รับวัคซีนแล้ว(คน) ทั้งหมด(คน) รับวัคซีนแล้ว(คน) ทั้งหมด(คน) รับวัคซีนแล้ว(คน) จำนวน CI (แห่ง) จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 CI (คน) จำนวน (หลังคาเรือน HI) จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 HI (คน)
เขตสุขภาพที่ 1 769 352 408,351 123,304 148,449 50,560 2,221 261 559,021 174,125 31 803 369 28,317 645 919 20,728 5,493 6,088 21,052 301
เขตสุขภาพที่ 2 426 291 292,420 113,895 112,402 46,161 3,956 680 408,778 160,736 39 645 4,036 27,228 2,563 236 27,039 25,204 11,341 65,274 604
เขตสุขภาพที่ 3 420 108 90,751 32,481 35,890 14,581 459 97 127,100 47,159 37 129 797 7,986 543 25 12,087 1,598 2,586 8,484 228
เขตสุขภาพที่ 4 713 380 451,540 69,731 115,816 36,950 1,973 288 569,329 106,969 19 399 9,155 27,969 9,365 18 12,013 22,439 11,858 31,126 7,171
เขตสุขภาพที่ 5 635 261 168,117 64,744 63,578 26,666 1,077 365 232,772 91,775 39 127 2,371 30,454 2,537 78 7,251 7,956 5,028 16,851 457
เขตสุขภาพที่ 6 531 229 199,072 97,512 98,769 49,296 3,067 1,734 300,908 148,542 49 139 3,116 10,628 5,679 54 5,932 6,256 5,759 16,166 717
เขตสุขภาพที่ 7 660 608 461,416 189,452 183,172 68,773 1,763 475 646,351 258,700 40 944 5,004 25,307 2,423 211 39,712 10,773 12,906 30,883 2,672
เขตสุขภาพที่ 8 644 347 226,891 51,753 124,502 33,409 6,362 470 357,755 85,632 24 777 3,467 43,467 2,601 1,664 45,491 10,561 10,578 37,971 1,250
เขตสุขภาพที่ 9 761 148 78,771 29,513 32,201 14,237 702 181 111,674 43,931 39 504 1,205 18,223 656 46 12,999 4,901 4,172 9,028 368
เขตสุขภาพที่ 10 613 154 103,819 30,098 46,383 11,976 740 147 150,942 42,221 28 752 1,777 12,169 818 40 16,596 3,189 4,632 16,203 1,004
เขตสุขภาพที่ 11 519 126 75,900 37,491 36,148 17,657 1,007 353 113,055 55,501 49 37 432 932 449 16 4,196 2,129 3,145 4,061 265
เขตสุขภาพที่ 12 565 102 59,069 30,219 29,641 15,199 1,776 675 90,486 46,093 51 85 1,532 5,295 1,238 54 1,345 6,371 2,529 10,033 1,766
รวม 7,256 3,106 2,616,117 870,193 1,026,951 385,465 25,103 5,726 3,668,171 1,261,384 34 5,341 33,261 237,975 29,517 3,361 205,389 106,870 80,622 267,132 16,803