รายงานกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


จังหวัด จำนวน อสม. ที่เฝ้า
ระวังสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)
ให้คำแนะนำแก่
ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง
รณรงค์ทำกิจกรรม
big cleaning week
จิตอาสาสู้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จำนวนหลังคาเรือน
ที่เคาะประตูบ้าน
จำนวนคนในกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
อสม.ทำกิจกรรมใดบ้าง
กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเหนื่อยหอบ กลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและประเทศที่มีการระบาด แรงงาน
กลับจาก
ประเทศ
กลุ่มเสี่ยง
ทำและสอนประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้เอง
(คน) (คน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (ชิ้น)
สมุทรปราการ 6,722 25,935 5,359 16,705 3 0 0 22,819
ชลบุรี 4,031 56,745 5,521 17,572 150 22 6 36,233
ระยอง 9,734 403,790 7,465 7,892 0 1 0 7,845
จันทบุรี 5,123 23,883 4,620 9,833 2 4 0 4,074
ตราด 4,115 64,150 4,927 4,878 1 12 0 12,390
ฉะเชิงเทรา 4,600 24,156 6,077 5,454 0 61 60 3,547
ปราจีนบุรี 5,722 54,399 8,551 28,982 34 30 11 18,954
สระแก้ว 6,266 124,192 7,468 69,268 1,256 243 145 34,229
รวม 46,313 777,250 49,988 160,584 1,446 373 222 140,091
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง