รายงานกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


จังหวัด จำนวน อสม. ที่เฝ้า
ระวังสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)
ให้คำแนะนำแก่
ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง
รณรงค์ทำกิจกรรม
big cleaning week
จิตอาสาสู้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จำนวนหลังคาเรือน
ที่เคาะประตูบ้าน
จำนวนคนในกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
อสม.ทำกิจกรรมใดบ้าง
กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเหนื่อยหอบ กลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและประเทศที่มีการระบาด แรงงาน
กลับจาก
ประเทศ
กลุ่มเสี่ยง
ทำและสอนประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้เอง
(คน) (คน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (ชิ้น)
เชียงใหม่ 27,191 228,381 36,248 167,601 277 208 105 55,563
ลำพูน 9,736 106,294 15,653 70,252 22 136 54 43,456
ลำปาง 8,833 190,047 18,599 82,393 345 188 151 42,693
แพร่ 1,754 22,966 5,088 8,177 22 37 12 15,648
น่าน 8,342 52,173 8,416 31,597 24 12 10 46,066
พะเยา 14,249 100,779 13,745 79,365 50 160 95 116,531
เชียงราย 17,034 359,089 34,117 180,812 358 518 361 162,056
แม่ฮ่องสอน 2,137 28,461 3,425 6,548 10 9 5 1,760
รวม 89,276 1,088,190 135,291 626,745 1,108 1,268 793 483,773
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง