รายงานกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ที่เฝ้า
ระวังสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)
ให้คำแนะนำแก่
ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง
รณรงค์ทำกิจกรรม
big cleaning week
จิตอาสาสู้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จำนวนหลังคาเรือน
ที่เคาะประตูบ้าน
จำนวนคนในกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
อสม.ทำกิจกรรมใดบ้าง
กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเหนื่อยหอบ กลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและประเทศที่มีการระบาด แรงงาน
กลับจาก
ประเทศ
กลุ่มเสี่ยง
ทำและสอนประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้เอง
(คน) (คน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (ชิ้น)
เขตสุขภาพที่ 1 89,276 1,088,190 135,291 626,745 1,108 1,268 793 483,773
เขตสุขภาพที่ 2 26,934 320,482 51,143 137,163 393 309 357 143,438
เขตสุขภาพที่ 3 29,221 328,540 88,148 243,811 102 151 150 188,580
เขตสุขภาพที่ 4 23,595 318,889 34,804 169,006 503 217 114 126,765
เขตสุขภาพที่ 5 31,184 350,534 27,150 176,763 744 110 44 130,746
เขตสุขภาพที่ 6 46,313 777,250 49,988 160,584 1,446 373 222 140,091
เขตสุขภาพที่ 7 50,232 919,104 303,623 449,814 1,342 519 447 685,732
เขตสุขภาพที่ 8 52,167 780,876 163,648 391,155 627 1,920 1,629 621,290
เขตสุขภาพที่ 9 101,938 874,742 273,373 524,035 1,699 1,123 653 433,804
เขตสุขภาพที่ 10 57,416 629,530 90,458 256,046 700 925 1,113 276,095
เขตสุขภาพที่ 11 58,285 594,527 81,861 551,817 606 258 132 226,754
เขตสุขภาพที่ 12 24,497 441,961 73,788 201,024 1,540 8,844 7,776 169,882
รวม 591,058 7,424,625 1,373,275 3,887,963 10,810 16,017 13,430 3,626,950
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง