รายงานกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ที่เฝ้า
ระวังสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19)
ให้คำแนะนำแก่
ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง
รณรงค์ทำกิจกรรม
big cleaning week
จิตอาสาสู้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จำนวนหลังคาเรือน
ที่เคาะประตูบ้าน
จำนวนที่ อสม.
ให้คำแนะนำและ
คัดกรองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จำนวนคนในกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
อสม.ทำกิจกรรมใดบ้าง
กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเหนื่อยหอบ กลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงและประเทศที่มีการระบาด แรงงาน
กลับจาก
ประเทศ
กลุ่มเสี่ยง
ทำและสอนประชาชนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ใช้เอง ทำและสอนให้ประชาชนทำ
เจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ
(คน) (คน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (ชิ้น) (ชิ้น)
เขตสุขภาพที่ 1 89,276 1,088,190 135,291 626,745 516,283 1,108 1,268 793 483,773 36,287
เขตสุขภาพที่ 2 26,934 320,482 51,143 137,163 111,154 393 309 357 143,438 14,607
เขตสุขภาพที่ 3 29,221 328,540 88,148 243,811 78,024 102 151 150 188,580 7,551
เขตสุขภาพที่ 4 23,595 318,889 34,804 169,006 110,201 503 217 114 126,765 17,088
เขตสุขภาพที่ 5 31,184 350,534 27,150 176,763 273,969 744 110 44 130,746 6,651
เขตสุขภาพที่ 6 46,313 777,250 49,988 160,584 121,841 1,446 373 222 140,091 21,129
เขตสุขภาพที่ 7 50,232 919,104 303,623 449,814 277,584 1,342 519 447 685,732 62,748
เขตสุขภาพที่ 8 52,167 780,876 163,648 390,859 343,592 627 1,913 1,629 621,290 79,602
เขตสุขภาพที่ 9 101,938 872,252 270,893 521,435 411,726 1,697 1,114 652 431,207 50,357
เขตสุขภาพที่ 10 57,416 629,530 90,458 256,046 217,031 700 925 1,113 276,095 16,973
เขตสุขภาพที่ 11 58,285 594,527 81,861 551,817 189,575 606 258 132 226,754 18,529
เขตสุขภาพที่ 12 24,497 441,961 73,788 201,024 264,240 1,540 8,844 7,776 169,882 5,383
รวม 591,058 7,422,135 1,370,795 3,885,067 2,915,220 10,808 16,001 13,429 3,624,353 336,905
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง