แบบรายงานระบบฐานข้อมูล อสม.

    รายงานจำนวนหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อตั้งเป็นเป้าหมายของบประมาณ ปี 2563

   จำนวนผู้ลงทะเบียน Moblie Application SMART อสม.

   จำนวน อสม.ที่สมัครเป็นจิตอาสา

     จำนวน อสม.ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการและมีการบันทึกเลขบัญชีธนาคารแล้ว

     รายงาน อสม.  

    ตรวจสอบข้อมูลการเป็น อสม.  


รายชื่อ อสม. ที่อยู่ในฐานข้อมูล ปี 2562

    ตรวจสอบรายชื่อ อสม. ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ ปี 2562

    ตรวจสอบรายชื่อ อสม. ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่ไม่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการ

    รายงานตารางรายชื่อและที่อยู่ อสม. และสมาชิกครอบครัวทั้งหมด  

    แสดงรายชื่อ อสม. ที่พ้นสภาพ  

    แสดงรายชื่อ อสม. จำแนกตามสาเหตุของการพ้นสภาพ

    แสดงรายชื่อ อสม. ที่รอรับสิทธิค่าป่วยการ

 


วิเคราะห์จำแนกตาม เพศ และ ปีที่ลงทะเบียน / การศึกษา / อาชีพ

    รายงานจำนวนอสม. จำแนกตามเพศ  

    รายงานจำนวนอสม จำแนกตามปีที่ลงทะเบียน  

    ตรวจสอบรายชื่อ อสม. ที่พิมพ์ปีลงทะเบียนผิด ได้ที่นี้  

    แสดงรายชื่อ อสม. และ ระยะเวลาการทำงาน (ปีที่ลงทะเบียน)

    รายงานแสดงอายุเฉลี่ยของ อสม.

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายจังหวัด / อำเภอ / ตำบล

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามอาชีพ ตามรายจังหวัด

 


 

แสดงรายชื่อ อสม. ที่มีตำแหน่งเป็นประธานชมรม

    รายงานแสดงรายชื่อประธาน อสม. ระดับชาติ  ภาค เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

 


แสดงรายชื่อ อสม. จำแนกตามระยะเวลาการทำงาน

    รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ใหม่ ที่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 4 ปี  

    รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงานระหว่าง 4 - 9 ปี  

    รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงานระหว่าง 10 - 19 ปี  

    รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงานระหว่าง 20 - 24 ปี

    รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงานระหว่าง 25 - 29 ปี  

    รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงานระหว่าง 30 - 39 ปี

    รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงาน 40 ปี  ขึ้นไป

 


แสดงรายชื่อ ตามความชำนาญ และตำแหน่งทางการในชุมชน

    ายงานตารางรายชื่อ อสม. ตามความชำนาญ จำแนกตามตำบล และอำเภอ.

    จำนวน อสม. ที่มีตำแหน่งในหมู่บ้าน ตามพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน (กระทรวงมหาดไทย ) ตามรายจังหวัด

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกตำแหน่งในชุมชน ( ระดับกลุ่ม / องค์กร / ชุมชน ) ตามรายจังหวัด

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ (เกี่ยวกับการรักษา) ตามรายจังหวัด

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกตามความชำนาญพิเศษ ( อื่น ๆ ) ตามรายจังหวัด


การรับเข็ม 10 ปี / 20 ปี / 30 ปี

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. ( ทั้งหมด ) ตามรายจังหวัด

    รายงานจำนวน อสม. จำแนกการได้รับเข็ม อสม. (เฉพาะ 2550 -2552) ตามรายจังหวัด


ฐานข้อมูล จำนวน อสม. จำแนกตามรายหมู่บ้าน และ รายตำบล

    รายงาน จำนวน อสม. จำแนกรายหมู่บ้าน

    รายงาน จำนวน อสม. จำแนกตามตำบล

 


ฐานข้อมูล อสม . ดีเด่น

   โปรแกรมคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม. ดีเด่น

    รายงานรายละเอียดประวัติการได้รับเลือก อสม ดีเด่น จำแนกรายจังหวัดและสาขา

    รายงาน อสม ดีเด่น จำแนกตามเขตสุขภาพ