ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 9
ตำบลทั้งหมด 761 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 170 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ชัยภูมิ 16 0
นครราชสีมา 32 1
บุรีรัมย์ 23 168
สุรินทร์ 17 1

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ชัยภูมิ 124
นครราชสีมา 288
บุรีรัมย์ 21
สุรินทร์ 158