ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 9
ตำบลทั้งหมด 761 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 206 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ชัยภูมิ 16 2
นครราชสีมา 32 16
บุรีรัมย์ 23 168
สุรินทร์ 17 20

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ชัยภูมิ 122
นครราชสีมา 273
บุรีรัมย์ 21
สุรินทร์ 139