ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 8
ตำบลทั้งหมด 645 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 22 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
นครพนม 12 18
บึงกาฬ 8 2
เลย 14 0
สกลนคร 18 0
หนองคาย 9 0
หนองบัวลำภู 6 0
อุดรธานี 20 2

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
นครพนม 81
บึงกาฬ 52
เลย 90
สกลนคร 125
หนองคาย 62
หนองบัวลำภู 59
อุดรธานี 154