ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 8
ตำบลทั้งหมด 644 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 429 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
นครพนม 12 62
บึงกาฬ 8 7
เลย 14 22
สกลนคร 18 61
หนองคาย 9 62
หนองบัวลำภู 6 59
อุดรธานี 20 156

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
นครพนม 37
บึงกาฬ 46
เลย 68
สกลนคร 64