ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 7
ตำบลทั้งหมด 660 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 52 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กาฬสินธุ์ 18 6
ขอนแก่น 26 19
มหาสารคาม 13 1
ร้อยเอ็ด 20 26

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กาฬสินธุ์ 129
ขอนแก่น 180
มหาสารคาม 132
ร้อยเอ็ด 167