ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 7
ตำบลทั้งหมด 660 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 201 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กาฬสินธุ์ 18 19
ขอนแก่น 26 108
มหาสารคาม 13 10
ร้อยเอ็ด 20 64

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กาฬสินธุ์ 116
ขอนแก่น 91
มหาสารคาม 123
ร้อยเอ็ด 129