ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 6
ตำบลทั้งหมด 531 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 10 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
จันทบุรี 10 2
ฉะเชิงเทรา 11 0
ชลบุรี 11 0
ตราด 7 8
ปราจีนบุรี 7 0
ระยอง 8 0
สมุทรปราการ 6 0
สระแก้ว 9 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
จันทบุรี 74
ฉะเชิงเทรา 93
ชลบุรี 92
ตราด 30
ปราจีนบุรี 65
ระยอง 58
สมุทรปราการ 50
สระแก้ว 59