ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 6
ตำบลทั้งหมด 531 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 110 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
จันทบุรี 10 2
ฉะเชิงเทรา 11 7
ชลบุรี 11 20
ตราด 7 36
ปราจีนบุรี 7 29
ระยอง 8 0
สมุทรปราการ 6 16
สระแก้ว 9 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
จันทบุรี 74
ฉะเชิงเทรา 86
ชลบุรี 72
ตราด 2
ปราจีนบุรี 36
ระยอง 58
สมุทรปราการ 34
สระแก้ว 59