ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 5
ตำบลทั้งหมด 635 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 148 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กาญจนบุรี 13 14
นครปฐม 7 106
ประจวบคีรีขันธ์ 8 2
เพชรบุรี 8 3
ราชบุรี 10 0
สมุทรสงคราม 3 20
สมุทรสาคร 3 2
สุพรรณบุรี 10 1

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กาญจนบุรี 84
ประจวบคีรีขันธ์ 46
เพชรบุรี 90
ราชบุรี 104
สมุทรสงคราม 16
สมุทรสาคร 38
สุพรรณบุรี 109