ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 5
ตำบลทั้งหมด 635 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 411 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กาญจนบุรี 13 85
นครปฐม 7 106
ประจวบคีรีขันธ์ 8 48
เพชรบุรี 8 11
ราชบุรี 10 64
สมุทรสงคราม 3 36
สมุทรสาคร 3 40
สุพรรณบุรี 10 21

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กาญจนบุรี 13
เพชรบุรี 82
ราชบุรี 40
สุพรรณบุรี 89