ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 4
ตำบลทั้งหมด 713 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 94 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
นครนายก 4 41
นนทบุรี 6 24
ปทุมธานี 7 13
พระนครศรีอยุธยา 16 0
ลพบุรี 11 12
สระบุรี 13 0
สิงห์บุรี 6 1
อ่างทอง 7 3

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
นนทบุรี 28
ปทุมธานี 47
พระนครศรีอยุธยา 209
ลพบุรี 112
สระบุรี 111
สิงห์บุรี 42
อ่างทอง 70