ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 4
ตำบลทั้งหมด 713 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 0 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
นครนายก 4 0
นนทบุรี 6 0
ปทุมธานี 7 0
พระนครศรีอยุธยา 16 0
ลพบุรี 11 0
สระบุรี 13 0
สิงห์บุรี 6 0
อ่างทอง 7 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
นครนายก 41
นนทบุรี 52
ปทุมธานี 60
พระนครศรีอยุธยา 209
ลพบุรี 124
สระบุรี 111
สิงห์บุรี 43
อ่างทอง 73