ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 3
ตำบลทั้งหมด 420 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 94 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กำแพงเพชร 11 0
ชัยนาท 8 6
นครสวรรค์ 15 19
พิจิตร 12 69
อุทัยธานี 8 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กำแพงเพชร 78
ชัยนาท 47
นครสวรรค์ 111
พิจิตร 20
อุทัยธานี 70