ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 3
ตำบลทั้งหมด 420 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 17 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กำแพงเพชร 11 0
ชัยนาท 8 0
นครสวรรค์ 15 16
พิจิตร 12 1
อุทัยธานี 8 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กำแพงเพชร 78
ชัยนาท 53
นครสวรรค์ 114
พิจิตร 88
อุทัยธานี 70