ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 2
ตำบลทั้งหมด 426 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 33 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ตาก 9 4
พิษณุโลก 9 14
เพชรบูรณ์ 11 10
สุโขทัย 9 3
อุตรดิตถ์ 9 2

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ตาก 59
พิษณุโลก 79
เพชรบูรณ์ 107
สุโขทัย 83
อุตรดิตถ์ 65