ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 2
ตำบลทั้งหมด 426 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 106 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ตาก 9 4
พิษณุโลก 9 19
เพชรบูรณ์ 11 17
สุโขทัย 9 64
อุตรดิตถ์ 9 2

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ตาก 59
พิษณุโลก 74
เพชรบูรณ์ 100
สุโขทัย 22
อุตรดิตถ์ 65