ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 12
ตำบลทั้งหมด 565 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 76 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ตรัง 10 2
นราธิวาส 13 1
ปัตตานี 12 0
พัทลุง 11 4
ยะลา 8 29
สงขลา 16 37
สตูล 7 3

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ตรัง 85
นราธิวาส 76
ปัตตานี 115
พัทลุง 61
ยะลา 29
สงขลา 90
สตูล 33