ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 12
ตำบลทั้งหมด 565 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 4 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ตรัง 10 0
นราธิวาส 13 1
ปัตตานี 12 0
พัทลุง 11 1
ยะลา 8 0
สงขลา 16 2
สตูล 7 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ตรัง 87
นราธิวาส 76
ปัตตานี 115
พัทลุง 64
ยะลา 58
สงขลา 125
สตูล 36