ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 11
ตำบลทั้งหมด 518 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 27 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กระบี่ 8 18
ชุมพร 8 4
นครศรีธรรมราช 23 3
พังงา 8 1
ภูเก็ต 3 0
ระนอง 5 0
สุราษฎร์ธานี 19 1

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กระบี่ 35
ชุมพร 66
นครศรีธรรมราช 166
พังงา 47
ภูเก็ต 17
ระนอง 30
สุราษฎร์ธานี 130