ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 11
ตำบลทั้งหมด 518 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 69 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กระบี่ 8 34
ชุมพร 8 6
นครศรีธรรมราช 23 3
พังงา 8 2
ภูเก็ต 3 0
ระนอง 5 1
สุราษฎร์ธานี 19 23

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กระบี่ 19
ชุมพร 64
นครศรีธรรมราช 166
พังงา 46
ภูเก็ต 17
ระนอง 29
สุราษฎร์ธานี 108