ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 10
ตำบลทั้งหมด 613 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 20 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
มุกดาหาร 7 0
ยโสธร 9 11
ศรีสะเกษ 22 1
อำนาจเจริญ 7 5
อุบลราชธานี 25 3

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
มุกดาหาร 53
ยโสธร 68
ศรีสะเกษ 205
อำนาจเจริญ 51
อุบลราชธานี 216