ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 10
ตำบลทั้งหมด 613 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 142 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
มุกดาหาร 7 44
ยโสธร 9 17
ศรีสะเกษ 22 65
อำนาจเจริญ 7 11
อุบลราชธานี 25 5

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
มุกดาหาร 9
ยโสธร 62
ศรีสะเกษ 141
อำนาจเจริญ 45
อุบลราชธานี 214