ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 1
ตำบลทั้งหมด 769 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 280 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
เชียงราย 18 84
เชียงใหม่ 25 26
น่าน 15 21
พะเยา 9 16
แพร่ 8 7
แม่ฮ่องสอน 7 2
ลำปาง 13 73
ลำพูน 8 51

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงราย 40
เชียงใหม่ 178
น่าน 78
พะเยา 52
แพร่ 71
แม่ฮ่องสอน 43
ลำปาง 27