ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 1
ตำบลทั้งหมด 769 ตำบล
พื้นที่นำร่อง 14 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
เชียงราย 18 1
เชียงใหม่ 25 0
น่าน 15 5
พะเยา 9 8
แพร่ 8 0
แม่ฮ่องสอน 7 0
ลำปาง 13 0
ลำพูน 8 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงราย 123
เชียงใหม่ 204
น่าน 94
พะเยา 60
แพร่ 78
แม่ฮ่องสอน 45
ลำปาง 100
ลำพูน 51