จำนวนผู้เข้าชม
วารสารศูนย์อีสาน


คำแนะนำการเผยแพร่ผลงานทางวิชาในวารสารศูนย์สช.อีสาน

สัญลักษณ์และความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน และการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4วารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน ปีที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2553 มีจำนวน 6 ฉบับ คือ

วารสารปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551
วารสารปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2551
วารสารปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - ธันวาคม 2551


*********

วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2550
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2551
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม


(1) วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน มีนาคม 2551
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม
(2) วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 4 เมษายน 2551
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม
(3) วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2551
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม
(4) วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม 2551
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม
(5) วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 8 (ฉบับรวมผลงานวิจัย) มิถุนายน 2551
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม ******
(6) วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 9 (ฉบับพิเศษ) กรกฎาคม 2551
รายละเอียดเนื้อหาในเล่ม

©2002.C.i.S. All Rights Reserved.