คลิก download แบบฟอร์ม แยกตามภาวะแทรกซ้อน

ติดต่อสอบถามที่ : s.suchinda@gmail.com โทร 081-862-5276
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์
    1. ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้น ในการสังเกต ภาวะแทรกซ้อนด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
     2. ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้น
     3. สร้างการเรียนรู้ให้กับอสม. เพื่อช่วยร่วมค้นหา และร่วม ประเมินภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน


  พื้นที่วิจัย :
   รพ.ขอนแก่น รพช.ดอนตาล จ.มุกดาหาร    รพช.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และ สอ.บ้านกุดจาน ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ...

   ผลการวิจัย :

                1. บทคัดย่อ
                2. บทนำ / กรอบแนวคิดการวิจัย
                3. ทบทวนวรรณกรรม
                4. ระเบียบวิธีวิจัย
                5. ผลการวิจัย
                6. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
                7. กิติกรรมประกาศ
                8.สารบัญ
แผนผังเนื้อหาเวปไซต์ เนื้อหาเกี่ยวกับคู่มือ โครงการ และผลการดำเนินงานวิจัย สามารถ download จากเมนู ด้านซ้าย โดยแบ่งเป็น 7 เมนู คือ โครงการ / เบาหวานขึ้นตา / เบาหวานลงไต / ภาวะแทรกซ้อนที่เท้า / ระบบประสาท หัวใจ หลอดเลือด / ผลการวิจัย / กระดานถามตอบ
หากต้องการ download แบบประเมินทั้งฉบับ คลิกที่เมนูด้านล่าง
  จำนวนผู้เข้าชม (ตั้งแต่เมษายน 2552)

View My Stats